Overton Berry Ensemble, The Overton Berry Trio – TOBE / At Seattle’s Doubletree Inn